ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ | Maa Lakshmi Beej Mantra In Kannada With PDF

1. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭಯೋ ನಮಃ ॥

2. ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕಮಲೇ ಕಮ್ಲಲಯೇ ಪ್ರಸೀದ್ ಪ್ರಸೀದ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ॥

3. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ॐ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣು ಪಟ್ಣ್ಯಾ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ॥

ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಕಮಲದ ಮಣಿಗಳ ಜಪಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಹೂರ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  • ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಂತ್ರವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಪಿಫ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  • ಈ ಮಂತ್ರವು ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
  • ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಇದು ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

CLICK HERE TO DOWNLOAD – Maa Lakshmi Beej Mantra In Kannada PDF

READ THIS ALSO – Shatru Nashak Mantra In Kannada

11 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 9 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 7 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 4 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance Moon Square Pluto Meaning, Natal, Synastry, Men and Women Moon Conjunct Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Men and Women Neptune Sextile Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Relationship Etc New Moon in Aries 2023 Rituals and impact on Other Zodiac Fumio Kishida Zodiac Sign, Horoscope, Birth Chart, Kundali and Career Zodiac signs that are more inclined to get married again!