ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Renuka Devi Stotram In Kannada With PDF

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ |

ಓಂ ನಮಃ ಪರಮಾನಂದೇ ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಶುಭೇ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಂ ಮಾತೃಕಾಮಂತ್ರಮಾಲಿನೀ || ೧ ||

ಏಕವೀರೇ ಏಕರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ಅರೂಪಿಣೀ |
ಅವ್ಯಕ್ತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಮಾಪನ್ನೇ ಗುಣಾತೀತೇ ಗುಣಾತ್ಮಿಕೇ || ೨ ||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಭಾಸೇ ಹೃತ್ಸತ್ಪ್ರಕ್ತರ್ಣಿಕಾಲಯೇ |
ನಾಭಿಚಕ್ರಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಕುಂಡಲೀ ತಂತುರೂಪಿಣೀ || ೩ ||

ವೀರಮಾತಾ ವೀರವಂದ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಸಮರಪ್ರಿಯೇ |
ವೇದಮಾತಾ ವೇದಗರ್ಭೇ ವಿಶ್ವಗರ್ಭೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ರಾಮಮಾತರ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಮಹ್ಯಾದಿಕೇ ಪಂಚಭೂತಾ ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯೇ ಶುಭೇ || ೫ ||

ಯೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ತುತಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಅರ್ಚಯಿತ್ವಾ ಪಿತೇ ಶಿವೇ |
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಿರಾಲಂಬೇ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹೇ |
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕೇ ದೇವಿ ಭೂತಭಾವವಿವರ್ಜಿತೇ || ೭ ||

ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಕಾಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲಕಾಕಾರೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಖಡ್ಗಹಸ್ತೇ ಮಹಾಡಮರುಧಾರಿಣೀ |
ಶಿರಃಪಾತ್ರಧರೇ ದೇವಿ ಏಕವೀರೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ನೀಲಾಂಬರೇ ನೀಲವರ್ಣೇ ಮಯೂರಪಿಚ್ಛಧಾರಿಣೀ |
ವನಭಿಲ್ಲಧನುರ್ವಾಮೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಣಧಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ರೌದ್ರಕಾಯೇ ಮಹಾಕಾಯೇ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನಭಂಜನೀ |
ಏಕಂ ಶಿರಃ ಪುರಾ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ರಕ್ತಪಾತ್ರೇ ಚ ಪೂರಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಮೃತಧಾರಾಪಿಬಂ ದೇವಿ ರುಧಿರಂ ದೈತ್ಯದೇಹಜಮ್ |
ರಕ್ತವರ್ಣೇ ರಕ್ತದಂತೇ ಖಡ್ಗಲಾಂಗಲಧಾರಿಣೀ || ೧೨ ||

ವಾಮಹಸ್ತೇ ಚ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಡಮರುಂ ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಪ್ರೇತವಾಹನಕೇ ದೇವಿ ಋಷಿಪತ್ನೀ ಚ ದೇವತೇ || ೧೩ ||

ಏಕವೀರೇ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಾಲಿನೀ ವಿಶ್ವಭೈರವೀ |
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೧೪ ||

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಹುಂಕಾರೀ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ |
ರಕ್ತವಕ್ತ್ರೇ ರಕ್ತನೇತ್ರೇ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೧೫ ||

ರೇಣುಕಾಸೂನುಯೋಗೀ ಚ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರೀ |
ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧೬ ||

ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯಮಾಂಸಶಿವಪ್ರಿಯೇ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀಪದೇ ದೇವಿ ಲೋಕತ್ರಯವಿಮೋಹಿನೀ || ೧೭ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕಾಮಪೀಠೇ ಚ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಚ ಪ್ರಬೋಧ್ಯತಾ |
ಶ್ರೀಂಕಾರೀ ಚ ಶ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಸುಪ್ರಭಾ || ೧೮ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಕೌಮಾರೀ ಕೌಬೇರೀ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ |
ಸಿಂಹಪ್ರೇತಾಸನೇ ದೇವಿ ರೌದ್ರೀ ಕ್ರೂರಾವತಾರಿಣೀ || ೧೯ ||

ದೈತ್ಯಮಾರೀ ಕುಮಾರೀ ಚ ರೌದ್ರದೈತ್ಯನಿಪಾತಿನೀ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶ್ವೇತರೂಪಾ ಚ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ || ೨೦ ||

ಖಡ್ಗಿನೀ ಬಾಣಹಸ್ತಾ ಚಾರೂಢಾ ಮಹಿಷವಾಹಿನೀ |
ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಂಕಾಲೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೨೧ ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಹೃದಯಾ ದೇವತಾಮಯಾ |
ದೇವಮಾರುತಮಾತಾ ಚ ಭಕ್ತಮಾತಾ ಚ ಶಂಕರೀ || ೨೨ ||

ಚತುರ್ಭುಜೇ ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೇ ಸ್ವಸ್ತಿಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೇ |
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾಗಂಗಾ ಗೌರೀ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾ || ೨೩ ||

ಕಪಾಲಿನೀ ದೇವಮಾತಾ ಕಾಮಧೇನುಸ್ತ್ರಯೋಗುಣೀ |
ವಿದ್ಯಾ ಏಕಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ಮಶಾನಪ್ರೇತವಾಸಿನೀ || ೨೪ ||

ದೇವತ್ರಿಗುಣತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯವಿಲೋಕಿನೀ |
ರೌದ್ರಾ ವೈತಾಲಿ ಕಂಕಾಲೀ ಭವಾನೀ ಭವವಲ್ಲಭಾ || ೨೫ ||

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಕ್ರೋಧಾ ಮಾತಂಗೀ ವೇಣುಧಾರಿಣೀ |
ರುದ್ರಸ್ಯ ನ ಪರಾಭೂತಾ ರುದ್ರದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣೀ || ೨೬ ||

ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಅಜಯಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ |
ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಿದ್ಧದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೭ ||

ಶ್ರಿಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ದೀನನಾಥೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜಯ ತ್ವಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸರ್ವದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೮ ||

ದೇವದೇವಸ್ಯ ಜನನಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಪ್ರಪೂರಿತೇ |
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಯ ದೇವೇಶಿ ದೇವಾಃ ಕ್ರಂದಂತಿ ವಿಷ್ಣವೇ || ೨೯ ||

ಮಹಾಬಲೇ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಸರ್ವದೈತ್ಯನಿಪಾತಿನೀ |
ಆಧಾರಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಶಕ್ತಿಃ ಕುಂಡಲೀ ತಂತುರೂಪಿಣೀ || ೩೦ ||

ಷಟ್ಚಕ್ರಮಣೇ ದೇವಿ ಯೋಗಿನಿ ದಿವ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಮಿಕಾ ಕಾಮರಕ್ತಾ ಚ ಲೋಕತ್ರಯವಿಲೋಕಿನೀ || ೩೧ ||

ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಮದ್ಯನಿದ್ರಾ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನೀ |
ಭದ್ರಕಾಲೀ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಚ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ || ೩೨ ||

ರಕ್ಷಿತಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಚ ಕ್ಷಯಂಕರೀ |
ಶರಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೩೩ ||

ತ್ವಾಮಾರಾಧಯತೇ ಲೋಕೇ ತೇಷಾಂ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಭೂತಲೇ |
ಆಷಾಢೇ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಚೈವ ಪೂರ್ಣೇ ಪೂರ್ಣಚತುರ್ದಶೀ || ೩೪ ||

ಆಶ್ವಿನೇ ಪೌಷಮಾಸೇ ಚ ಕೃತ್ವಾ ಪೂಜಾಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಗಂಧಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈಸ್ತೋಷಿತಾಂ ಪಂಚಭಿಃ ಸಹ || ೩೫ ||

ಯಂ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |
ತತ್ತ್ವಂ ಮೇ ವರದೇ ದೇವಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೩೬ ||

ತವ ವಾಮಾಂಕಿತಂ ದೇವಿ ರಕ್ಷ ಮೇ ಸಕಲೇಶ್ವರೀ |
ಸರ್ವಭೂತೋದಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ವರದೇ ಶಿವೇ || ೩೭ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |

ವರಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ರಾಜ್ಯಂ ಕುರು ಮಹೀತಲೇ |
ಮಾಮಾರಾಧ್ಯತೇ ಲೋಕೇ ಭಯಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೩೮ ||

ಮಮ ಮಾರ್ಗೇ ಚ ಆಯಾಂತೀ ಭೀರ್ದೇವೀ ಮಮ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ನಿರ್ಧನೋ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೩೯ ||

ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶತ್ರುನಾಶಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೪೦ ||

ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ರೋಗೀ ಆರೋಗ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಮಮ ಆರಾಧನಂ ನಿತ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭೂತಲೇ || ೪೧ ||

ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮೇ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣ್ಯವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಶ್ಚ ಲಭೇತ್ಸುಖೀ || ೪೨ ||

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ |

ಅತ್ರ ಸ್ಥಾನೇಷು ಭವತಾಂ ಅಭಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ |
ಯಂ ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೪೩ ||

ಪ್ರಯಾಗೇ ಪುಷ್ಕರೇ ಚೈವ ಗಂಗಾಸಾಗರಸಂಗಮೇ |
ಸ್ನಾನಂ ಚ ಲಭತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಚರಣೋದಕಮ್ || ೪೪ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಪರಮಂ ಪದಮ್ || ೪೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಾಯುಪುರಾಣೇ ಪರಶುರಾಮಕೃತ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

CLICK Here To Download Renuka Devi Stotram In Kannada PDF

READ THIS ALSO – Powerful 9 Maa Kali Mantra in Kannada

11 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 9 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 7 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 4 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance Moon Square Pluto Meaning, Natal, Synastry, Men and Women Moon Conjunct Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Men and Women Neptune Sextile Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Relationship Etc New Moon in Aries 2023 Rituals and impact on Other Zodiac Fumio Kishida Zodiac Sign, Horoscope, Birth Chart, Kundali and Career Zodiac signs that are more inclined to get married again!