ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಂ | Shanti Mantra In Kannada With PDF

ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॒ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಷ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿ॑ನ್ವಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು । ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾಂ॒ತಂ ತದ್ವಾ॒ಯುನಾ॑ ಶಾಂ॒ತಂ ತನ್ಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಗ್ಂ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು । ದ್ಯೌಶ್ಶಾಂ॒ತಾ॒ ಸಾದಿ॒ತ್ಯೇನ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾ ಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು ।

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾಂತಿ॑ರಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಂತಿ॒ರ್-ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ದಿಶ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರವಾಂತರದಿ॒ಶಾ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑ ರ॒ಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑ರ್-ವಾ॒ಯು-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರಾದಿ॒ತ್ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ಶ್ಚಂದ್ರ॒ಮಾ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ ರಾಪ॒ಶ್ಶಾಂತಿ॒-ರೋಷ॑ಧಯ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ಗೌ॑-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರ॒ಜಾ-ಶಾಂತಿ-ರಶ್ವ॒-ಶ್ಶಾಂತಿಃ॒ ಪುರು॑ಷ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒-ಬ್ರಹ್ಮ॒-ಶಾಂತಿ॑ರ್-ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ॑-ರೇವ ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ॑-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

ತಯಾ॒ಹಗ್ಂ ಶಾನ್॒ತ್ಯಾ॒ ಸ॑ರ್ವಶಾಂ॒ತ್ಯಾ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ಚ॒ ಶಾಂತಿಂ॑ ಕರೋಮಿ ಶಾಂತಿ॑ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಏಹ॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॒ ಮೋತ್ತಿ॑ಷ್ಠಂತ॒-ಮನೂತ್ತಿ॑ಷ್ಠಂತು॒ ಮಾ ಮಾ॒ಗ್॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॑ ಮಾ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸಿಷುಃ ।

ಉದಾಯು॑ಷಾ ಸ್ವಾ॒ಯುಷೋದೋ॑ಷದೀನಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಸೇ॒ನೋತ್ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಶುಷ್ಮೇ॒ಣೋದಸ್ಥಾಮ॒ಮೃತಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನು॑ । ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್-ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ಚ್ಚು॒ಕ್ರಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ ।

ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನಂದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಶೇ ।

ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚-ದ್ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಶ್ಚೋತ॒ನ್ಯಸಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ಣೀಸ್ಥೋ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ವಪ॑ನಮಸಿ ಧಾರಿ॒ತೇಯಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಮ॒ಹೀ ದಾ॑ರಿ॒ತಮೇ॑ನೇನ ಮ॒ಹದನ್॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ದಿವಂ॑ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಗ್ಂ ಸದೇವಾಂ॒-ಯಁದ॒ಹಂ-ವೇಁದ॒ ತದ॒ಹಂ ಧಾ॑ರಯಾಣಿ॒ ಮಾಮದ್ವೇದೋಽಥಿ॒ ವಿಸ್ರ॑ಸತ್ ।

ಮೇ॒ಧಾ॒ಮ॒ನೀ॒ಷೇ ಮಾವಿ॒ಶತಾಗ್ಂ ಸ॒ಮೀಚೀ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॒ ಭವ್ಯ॒ಸ್ಯಾವ॑ರುಧ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ ।

ಆ॒ಭಿರ್ಗೀ॒ರ್ಭಿ-ರ್ಯದತೋ॑ನ ಊ॒ನಮಾಪ್ಯಾ॑ಯಯ ಹರಿವೋ॒ ವರ್ಧ॑ಮಾನಃ । ಯ॒ದಾ ಸ್ತೋ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಮಹಿ॑ ಗೋ॒ತ್ರಾ ರು॒ಜಾಸಿ॑ ಭೂಯಿಷ್ಠ॒ಭಾಜೋ॒ ಅಧ॑ ತೇ ಸ್ಯಾಮ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಪ್ರಾವಾ॑ದಿಷ್ಮ॒ ತನ್ನೋ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸೀತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ॑ ಸಿಂಚಾಮಿ॒ ಯಜು॑ಷಾ ಪ್ರ॒ಜಾಮಾಯು॒ರ್ಧನಂ॑ ಚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಃ ಶಂ-ವಁರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶಂ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಋ॒ತಂ-ವಁ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ-ವಁ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮವತು । ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒-ಯೋಁರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್-ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॒ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥ (3)

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥ (3)

CLICK HERE TO DOWNLOAD Shanti Mantra In Kannada PDF

READ THIS ALSO – Renuka Devi Stotram In Kannada

11 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 9 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 7 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 4 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance Moon Square Pluto Meaning, Natal, Synastry, Men and Women Moon Conjunct Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Men and Women Neptune Sextile Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Relationship Etc New Moon in Aries 2023 Rituals and impact on Other Zodiac Fumio Kishida Zodiac Sign, Horoscope, Birth Chart, Kundali and Career Zodiac signs that are more inclined to get married again!